راهنمای کارآگاه:

چیدمان بازی: ۱۰ قطعه زمین بازی با حاشیه قرمزرنگ را برای بازی پیشرفته و سبز رنگ را برای بازی مقدماتی در کنار هم چیده و زنگ بازی را نیز در وسط قطعه دایره ای شکل قرار می دهیم. کارت های قرمز یا سبز را به نسبت حاشیه انتخابی زمینه به پشت روی هم می چینیم، سپس برای شروع بازی، بالاترین کارت بر گردانده می شود و کسی که زودتر از بقیه شکل و یا اشکال روی کارت را روی زمین بازی پیدا کند زنگ را به صدا در می آورد و بعد از نشان دادن جای اشکال روی زمین بازی، صاحب آن کارت و امتیاز روی آن می شود.

روی بعضی از کارت ها ممکن است یک، دو، سه و یا چهار شکل وجود داشته باشد که بازیکن می بایستی بعد از پیدا کردن همه اشکال زنگ را به صدا درآورد. در صورتی که کسی اشتباهی زنگ را به صدا درآورد و یا پس از زدن زنگ محل اشکال را گم کند به تعداد امتیاز روی آن کارت، از او امتیاز کسر خواهد شد. در انتهای بازی و پس از اتمام کارت ها، امتیازات روی کارت های هر شخص جمع شده و کسی که بیشترین امتیاز را داشته باشد، برنده بازی خواهد بود.