جنگ سرد

  • gallery
  • gallery

در این بازی ۲ تا ۶ بازیکن در نقش فرماندهانی بازی می کنند که سعی در فتح شهرها و اتحاد قبایل در حال جنگ ژاپن قدیم دارند. بازیکنی که تا انتهای بازی بیشترین امتیاز را کسب کند، برنده بازی خواهد بود.

در این بازی با تعداد زیادی تاس روبرو هستید که ترکیب استراتژی با شانس، نتیجه بازی را برای شما رقم می زند.

در بازی جنگ سرد هر بازیکن چندین نوبت متوالی تاس می ریزد و در هر نوبت از انواع امکانات نظامی شامل پیاده نظام، کماندار، سواره نظام و سامورایی استفاده می کند. تا یک شهر را فتح کند، سپس سایر بازیکنان به صورت ساعتگرد به بازی ادامه می دهند تا زمانی که آخرین شهر نیز فتح شود.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.